Najbolji i najdetaljniji kurs harmonike – Nauči da sviraš harmoniku za svoju dušu

Uslovi korišćenja

OPŠTE ODREDBE
Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kursharmonike.rs servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.kursharmonike.rs (u daljem tekstu, zajednički: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža  PLANETA RAČUNARI ČAČAK, matični broj: 62397314, PIB: 106957267 (u daljem tekstu: Kompanija).
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji su sastavni delovi ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi).
Pristupom ili korišćenjem Servisa, posetioci odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.
Pristupom sadržajima Servisa, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.
Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Servis nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.), niti Kompanija kao takva pruža ili obezbeđuje bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili bilo kakav dokaz o pohađanju bilo kog Kursa (navedene sertifikate mogu da izdaju kreatori Kurseva ukoliko to žele).
Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj bilo kog dostupnog Kursa (koji nije kreirala Kompanija), niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz sadržaj bilo kog Kursa (koji nije kreirala Kompanija). Isključivu odgovornost za sadržaj Kursa ima lice koje je autor, odnosno kreator Kursa. Kompanija, kao takva zadržava pravo da putem Servisa nastupi u svojstvu kreatora Kursa, u kom slučaju se na nju primenjuju odredbe ovih Uslova koje se primenjuju na kreatore Kursa.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

INTEGRITET SERVISA
Servis je prevashodno namenjen pružanju usluge informacionog društva kojom se posreduje u neformalnoj edukaciji, informisanju i promovisanju autora odnosno kreatora Kurseva.
Sadržaj na Servisu je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.
Tekstovi, komentari i drugi unosi koje lica ostavljaju na bilo kom delu Servisa (komentari u lekcijama i komentari prilikom ocenjivanja kurseva) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo lice koje je podatak unelo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.
Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem zaključenog ugovora.
Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije:
– na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza,
– za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.
Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.
Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
Pored Servisa, korisnicima Servisa koji su istovremeno i korisnici Facebook platforme je dostupna zatvorena Facebook grupa pod nazivom „Kurs harmonike – nauči da sviraš harmoniku za svoju dušu“, namenjena razmeni iskustava, diskusijama i slično u vezi sa Kursom na Servisu. Navedena grupa nije deo Servisa, već je ista predstavlja samo dodatnu platformu koju korisnik može, a ne mora da koristi u navedene svrhe. Na korišćenje Facebook grupe se primenjuju posebna pravila Facebook platforme.

OPIS SERVISA
Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis je namenjen posredovanju između lica koja putem Servisa objavljuju Kurseve (u daljem tekstu: Predavači) i onima koji Kurseve pohađaju (u daljem tekstu: Polaznici). Naziv Predavač, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili stečeno zvanje ili pravni status, već samo autora odnosno kreatora Kursa. Naziv Polaznik, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili akademsku odrednicu ili pravni status, već samo Polaznika Kursa.
Servis je namenjen posredovanju u edukaciji koja se odvija putem Kurseva koji Predavači – autori, kreatori Kurseva postavljaju na Servis i tako ga čine dostupnim Polaznicima.
Servis omogućava korisnicima Servisa pristup Kursevima postavljenim od strane Predavača, isključivo uz naplatu.
Kurs se sastoji iz video ili audio sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama, kao i propratnog materijala u vidu dokumenata (kao što su: literatura, skripte, linkovi, različite vežbe i slično, u daljem tekstu: prateći materijal) koji mogu da prate lekciju. Svaki Kurs je zasebna celina.
Servis omogućava svojim registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, objavljivanje i menjanje Kurseva, kao i pohađanja istih, samo u okviru tehničkih funkcionalnosti Servisa dostupnih u momentu njegovog korišćenja. U tom smislu Kompanija može dodavati ili oduzimati pojedine funkcionalnosti Servisa odnosno funkcionalne celine u okviru Servisa prema sopstvenoj poslovnoj politici. Izmenom funkcionalnosti Servisa se ne menjaju ovi Uslovi i pravni odnosi koji su njima uspostavljeni.

VRSTE KORISNIKA
Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici, odnosno Predavači i Polaznici.
Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis, ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom kurseva, opisom svakog pojedinačnog Kursa, nazivima pojedinačnih lekcija Kursa, kao i njihovim trajanjem.
Isto lice može istovremeno biti i Predavač i Polaznik.
Kompanija ne ograničava vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Servisa. Kompanija pruža mogućnost korišćenja Servisa samo punoletnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. Polaznik koji se kao takav registruje na Servisu, samim činom registracije izjavljuje da je punoletan i poslovno sposoban.

PREDAVAČI
Predavač je pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Predavač na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
Predavač može postavljati i objavljivati kreirani sadržaj – audio i/ili video Kurs odnosno pojedine lekcije, i prateći materijal, odnosno organizovati Kurs i prateći materijal po lekcijama, i koristiti ostale dostupne funkcionalnosti Servisa u skladu sa ovim Uslovima.
Samu registraciju Predavača, kao i sav sadržaj koji Predavač postavlja na Servis, Kompanija prethodno proverava u smislu tehničkih karakteristika i celovitosti, dok Predavač ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.
Predavač zadržava sva autorska i srodna prava na svom Kursu. Predavač garantuje da je vlasnik odnosno nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj Kursa. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Predavač. Predavač može istovremeno postaviti više Kurseva. Predavač može isti Kurs postaviti i na druge platforme.
Svakom pojedinom prijavom na Servis, Predavač dobija pristup svom nalogu na Servisu i svim svojim postavljenim Kursevima. Predavač može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, pojedine grafičke elemente i druge podatke. Predavač ne može uklanjati Kurs ili prateći materijal Kursa za vreme trajanja pretplate odnosno postojanja Polaznika čija pretplata uključuje Kurs.
Predavač se obavezuje da adekvatno i blagovremeno odgovara na postavljena pitanja Polaznika.
Predavač samostalno određuje naziv, sažeti opis i kategoriju u kojoj se Kurs objavljuje. Servis omogućava Predavaču uvid u podatke o naplati kao i statističke podatke o posećenosti Kursa, kao što su statistika i pregled stanja kurseva i prodaje, izveštaj iznosa naknada sa pripadajućim parametrima.
Predavač je saglasan da novčanu naknadu koja mu pripada određuje posećenost njegovih Kurseva (odnosno lekcija) u odnosu na ukupnu posećenost Kurseva (odnosno lekcija) svih drugih Predavača od svih Polaznika, koja se obračunava započetim minutima posećenosti (dalje: srazmerna naknada).
Postavljanjem Kursa na Servis, Predavač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da Kurs promoviše, bilo oglašavanjem, stavljanjem Kursa na akciju, promotivnim popustom, ili na drugi način na koji Kompanija oceni da je pogodan.

NAPLATA KURSA
Kompanija od Polaznika vrši naplatu pretplate na Servis putem dostupnih načina plaćanja, kao što su uplata na račun Kompanije. Od Polaznika koji nisu rezidenti Republike Srbije, Kompanija može da vrši naplatu i preko izdavaoca elektronskog novca (platni promet sa inostranstvom) kao što su PayPal i slični.

FAKTURISANJE (IZDAVANJE FAKTURE OD STRANE PREDAVAČA)
Predavač se obavezuje Kompaniji dostavi fakturu na kojoj je naveden odgovarajući iznos srazmerne naknade uz obavezno i ispravno navođenje perioda – punog kalendarskog meseca za koji se izdaje faktura.
Predavač se obavezuje da fakturu prema Kompaniji izradi u roku od 3 dana od dana isteka kalendarskog meseca na koji se odnosi, i da je Kompaniji dostavi najkasnije u roku od pet radnih dana od dana izrade.
Predavač se obavezuje da Kompaniji dostavi fakturu.
Kompanija se obavezuje da urednu fakturu izmiri u roku od 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja.

POLAZNICI
Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
Polaznik se na Servis može registrovati bilo putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link, kojom prilikom bira korisničku lozinku, bilo putem svog Facebook naloga.
Svakom pojedinom prijavom na Servis, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Servisu i svim Kursevima dostupnim u momentu početka pretplate. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja. Za vreme trajanja pretplate Polaznik može preuzimati prateći materijal Kurseva, postavljati pitanja Predavačima, postavljati komentare i ocenjivati Kurseve, sve u skladu sa dostupnim opcijama.
Plaćanje pretplate se, pored ostalog, vrši popunjenem i uplatom nalog za plaćanje sa podacima o Polazniku, koji je Polaznik dužan da izmiri u roku od 7 kalendarskih dana od dana naručivanja Kursa na ovaj način.
Polaznik ostvaruje pravo da pristupi Servisu i posećuje Kurseve (kao i zatvorenoj Facebook grupi), za vreme trajanja pretplate, od onog trenutka kada od Kompanije dobije smernice za pristupanje Servisu, a nakon što Kompanija evidentira plaćanje pretplate.
Trajanje pretplate počinje da se računa od momenta od kada Kompanija Polazniku dodeli pristup Servisu.
Polazniku prestaje pravo pristupa Servisu istekom pretplate, odnosno, propuštanjem blagovremenog izmirenja prve rate u slučaju obročnog plaćanja.
Polaznik može istovremeno pohađati odnosno posećivati više Kurseva.
Polaznik može isti Kurs (odnosno lekcije) posećivati više puta.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi http://www.kursharmonike.rs/pravilnik.
Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.
Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

OBAVEŠTAVANJE
Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni Kurs i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

POREZI
Svaki pojedini korisnik Servisa je dužan, i isključivo je odgovoran da po prijemu iznosa, bez obzira na visinu ili način sticanja, samostalno obračuna i izmiri sve obaveze fiskalnog i javno-pravnog karaktera u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji regulišu tu oblast, odnosno u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je dužan da izmiri porez, ukoliko nije rezident Republike Srbije.
Radi dobrog razumevanja, ništa u ovim Uslovima ne može se tumačiti kao davanje poreskog ovlašćenja da Kompanija u ime i za račun korisnika (ili bilo kog lica) vrši obračun i plaćanje bilo koje poreske obaveze koja nastaje po bilo kom osnovu, niti se Kompanija može smatrati obveznikom plaćanja bilo kojih poreskih iznosa, osim sopstvenih.

REKLAMACIJE
Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.
Lice koje ima svojstvo potrošača (korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Kompanija putem Servisa vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.
Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca Kursa (Polaznika) da Kurs kupi.
Kupac Kursa (Polaznik) svakim pojedinim plaćanjem nekog Kursa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

AUTORSKO PRAVO
Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor. Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Predavač kao autor zadržava pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena, pravo objavljivanja i pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju autorskog dela. Predavač je zaključenjem posebnog ugovora eksplicitno dozvolio da se njegovo autorsko delo objavi u elektronskoj formi putem Servisa, prema njegovim svakodobnim tehničkim mogućnostima. Autor zadržava pravo na zaštitu integriteta dela, eksplicitno je dao dozvolu Kompaniji da autorsko delo preradi samo u meri koja je neophodna radi prilagođavanja prikaza autorskog dela putem Servisa. Predavač je uz nadoknadu, preneo prava na ekonomsko iskorišćavanje autorskog dela na Kompaniju, na neisključiv način, tako da je Kompanija bez ograničenja stekla pravo na umnožavanje, pravo stavljanja primeraka dela u promet, pravo davanja primeraka dela u zakup, pravo izvođenja, pravo predstavljanja, pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja, pravo emitovanja, pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti, pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje, pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike. U skladu sa navedenim, Kompanija autorsko delo može neograničeno ekonomski eksploatisati, bez teritorijalnog ili kakvog drugog ograničenja, isključivo putem Servisa.
Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Predavača i/ili Kompanije na Polaznika.
Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.
Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

SMERNICE
Predavači se obavezuju da prilikom izrade sadržaja Kursa poštuju ovde navedene Smernice.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik, bilo Predavač ili Polaznik, postavi na Servis.
Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):
– otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
– uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
– eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
– sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
– traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
– javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
– sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
– sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
– uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
– sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
– podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
– traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
– uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme
– uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
– krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:
kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne, oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa
zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa, falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži, mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže, prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način, uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja, bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa, mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom, imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica, korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov, prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način, korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi, nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja, korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije, pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta, prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole, imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare, korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na: uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje lice koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova. Korisnik koji, po oceni Kompanije, prekrši o ove Smernice ili druge odredbe ovih Uslova, gubi pravo na bilo kakvu isplatu.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI
Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
Tekstovi (komentari), fotografije, audio, video i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju lica koja su ih unela. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi lice koje je unos izvršilo.
Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika, niti na bilo koji način ispituje ili garantuje za tačnost podataka koje putem Servisa plasiraju treća lica (npr. podaci o licima koja se registruju kao Predavači).
Registracijom na Servis lica ne stiču bilo koji pravni status, već pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju i tvrde da imaju onaj pravni status koji su prilikom registracije na Servis naveli. Kompanija ne odgovara za istinitost podataka u pogledu pravnog statusa koji dostavljaju treća lica, niti za posledice koje lažno prikazivanje takvog statusa može da proizvede.
Kako Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke (digitalni sadržaj) koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa, to Kompanija nije odgovorna za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje.
Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.
Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.
Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Čačku za pravna ili Osnovni sud u Čačku za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
Ovi Uslovi počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Servisa.
Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.
Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.
U Čačku, dana 05.05.2021.
Objavljeno dana 05.05.2021.
Početak primene dana 05.05.2021.

wpChatIcon
wpChatIcon